0320 286724 info@JA-Groep.nl

Klachtenreglement

 

Wij doen ons werk met de uiterste zorg. Helaas kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Dit horen wij dan graag zodat wij zo snel mogelijk een passende oplossing kunnen vinden. Daarvoor kunt u contact opnemen met uw vaste casemanager. Ook suggesties ter verbetering van onze dienstverlening ontvangen wij graag. Indien u een formele klacht wilt indienen kan dit bij ons op onderstaande wijze.

Klacht indienen

U kunt uw klacht schriftelijk of mondeling melden bij uw vaste casemanager. De casemanager zal u verzoeken de klacht schriftelijk in te dienen. U kunt uw klacht richten aan:

JA-Groep Arbo Verzuimmanagement B.V.

T.a.v. Drs. Lianne Jonkman

Het Ravelijn 1

8233 BR Lelystad

Uw klacht wordt in behandeling genomen

De klacht wordt onderzocht door de directie. De directie zal hoor en wederhoor toepassen. De directie neemt hierover binnen 3 werkdagen na ontvangst van de klacht telefonisch contact met u op. Daarnaast heeft de directie overleg met alle betrokkenen binnen JA-Groep Arbo Verzuimmanagement B.V.

Uitspraak

Op basis van de verzamelde informatie wordt tot een uitspraak gekomen. U ontvangt een schriftelijke terugkoppeling van de motivering van de uitspraak. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties JA-Groep Arbo Verzuimmanagement B.V. zal doorvoeren.

Oneens met de uitspraak?

Wanneer u het met de uitspraak oneens bent, kunt u binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen bij de directie van JA-Groep Arbo Verzuimmanagement B.V. U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Binnen 14 dagen na dit gesprek ontvangt u van de directie schriftelijk bericht over de uitspraak.

Uitsluiting voor de klachtenprocedure

Onvrede over een advies van de bedrijfsarts en/of een andere door de bedrijfsarts ingeschakelde deskundige om het werk (gedeeltelijk) te hervatten is uitgesloten voor de klachtenprocedure. Hiervoor kunt u een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen. Uw vaste casemanager kan u hierover meer informatie verstrekken. Voor meer informatie kunt u ook (de website van) het UWV   raadplegen.

Niet tevreden met klachtafhandeling

Indien u na het bezwaar niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Arbodiensten.

Jaarlijkse klachtenanalyse

Iedere klacht wordt gearchiveerd door de directie. Er wordt verslag gedaan van het aantal, aard en beoordeling van de ingediende klachten. In de jaarlijkse directiebeoordeling wordt een klachtenanalyse opgesteld.