0320 286724 info@JA-Groep.nl

Beleidsverklaring

Beleidsverklaring

De directie zal actief zijn om begrip en betrokkenheid van het kwaliteitsbeleid bij iedere medewerker te realiseren, alsmede de vorderingen t.a.v. de certificatie mede te delen.

Bijeenkomsten, het werkoverleg, bedrijfsbesprekingen, functionerings- en beoordelingsgesprekken en het ter beschikking stellen van informatie zijn de middelen die de directie zal toepassen om dit te bereiken. De directie zal waar mogelijk en/of noodzakelijk ook opdrachtgevers in dit kwaliteitstraject betrekken middels overleg omtrent criteria en behoeften die voor hen van belang zijn.

De verantwoordelijkheden in het kader van de kwaliteit zorg zullen worden ingedeeld, toegewezen en duidelijk gemaakt. Middelen en voorzieningen voor de uitvoering van het kwaliteitsbeleid zullen beschikbaar worden gesteld c.q. geschapen worden:

 • waar nodig zal personeel geschoold of herschoold worden om de benodigde vaardigheden te verkrijgen.
 • indien benodigde vaardigheden binnen het bedrijf niet aanwezig zijn en/of verkregen kunnen worden, zal op tijdelijke of blijvende basis personeel gezocht worden om de benodigde vaardigheden te verkrijgen.
 • indien benodigd zullen nieuwe processen of nieuwe werkmethoden worden ontwikkeld.
 • indien benodigd zal t.b.v. de in de verklaring van uitgifte genoemde activiteiten aanvullende uitrusting aangeschaft worden.
 • Kwaliteitsrisico’s en aspecten zullen worden geïdentificeerd en processen en werkmethoden zullen worden geoptimaliseerd op basis van de geïdentificeerde risico’s en aspecten.
 • Het voorkomen van milieuvervuiling is onlosmakelijk verbonden aan het continue verbeterproces binnen de bedrijfsvoering.
 • Tekortkomingen die worden vastgesteld bij de beoordeling op de uitvoering, de registraties en rapportages, alsmede tekortkomingen die worden gemeld door de gebruiker, de afnemers, de medewerk(st) ers en de certificerende instantie zullen worden verbeterd conform de ISO9001:2015 norm

Voor de uitvoering van dit kwaliteit en privacy beleid zijn door de directie de volgende doelstellingen geformuleerd:

 • wij voldoen tenminste aan alle geldende wettelijke voorschriften en andere van toepassing zijnde eisen op het gebied van kwaliteitszorg en Data bescherming.
 • wij betrekken in een zo vroeg mogelijk stadium bij alle activiteiten de aspecten kwaliteitszorg.
 • wij creëren een werkomgeving waarin wij eenieder gelijkwaardig behandelen en waarbij veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor eenieder en risico’s voor het milieu zoveel mogelijk worden voorkomen.
 • wij informeren opdrachtgevers over kwaliteitsaspecten van de te leveren producten of diensten.
 • wij onderhouden over kwaliteits-, arbo- en milieuzorg een open communicatie op alle niveaus, zowel intern als extern.
 • wij maken heldere, duidelijke en controleerbare afspraken met de opdrachtgever met betrekking tot specificaties, prijs en levertijd van producten of diensten.
 • wij handelen eventuele klachten zorgvuldig af, waarbij in alle redelijkheid naar een vergelijk met de opdrachtgever wordt gestreefd.
 • wij blijven voortdurend werken aan verbetering van kwaliteitszorg.
 • De zorg voor kwaliteit, privacy en de maatschappij begint bij ieder van ons. Dus iedereen is verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van zijn/haar taak, waarbij de zorg voor het milieu en een hoge kwaliteit gewaarborgd blijven.

De directie zal erop toezien dat een en ander gebeurt zoals hierboven omschreven en zal dit ondersteunen onder meer via voorlichting en opleiding en daar waar nodig ingrijpen.

Lelystad, 02-11-2018

L. Jonkman,

Directeur